پاسخ به سوالات شما :

روابط عمومی061

ایمیل روابط عمومیinfo@tashancity.ir

پروانه ساختمان

مراحل صدور پروانه ساختمان

1- تشکیل پرونده(مدارک مورد نیاز: 1- نقشه برداری ملک و ارائه فایل utm(کروکی ملک)2- تصویر کارت ملی و شناسنامه 3- تصویر برابر اصل اسناد مالکیت 4- تکمیل فرم درخواست پروانه ساختمانی)

2- بررسی کاربری و وضعیت موجود ملک توسط کارشناسی شهرداری

3- صدور دستور نقشه

4- تهیه نقشه های معماری از دفتر فنی و مهندسی

5- ارائه بیمه نامه حوادث کارگری ساختمان

6- پرداخت عوارض شهردرای

7- صدور پروانه ساختمان

مراحل تمدید پروانه ساختمان:

1- تکمیل فرم درخواست تمدید پروانه ساختمان

2- تمدید بیمه نامه حوادث کارگری ساختمان(در صورت نیاز)

3- پرداخت عوارض شهرداری

4- تمدید پروانه ساختمان

مراحل صدور پایان کار ساختمان:

1- درخواست صدور پایانکار

2- ارئه گزارش ناضر و تایید مراحل ساخت

3- تهیه پاسخ استعلامات ادارات از جمله آبفا، مرکز بهداشت درمانی و غیره

4- بازدید کارشناس شهرداری و تکمیل فرم گزارش

5- دستور شهردار

6- پرداخت عوارضات شهرداری

7- صدور پروانه پایانکار

  • در صورتی که پس از بازدید توسط کارشناس شهرداری مشخص گردد در مراحل ساخت و ساز تخلف صورت گرفته قبل از صدور پایانکار پرونده به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می شود.